Bồ-tát đạt thanh bình an lạc

Bồ-tát đạt thanh bình an lạc nhờ chánh kiến, chánh tư duy và chánh niệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *