Category Những lá thư Thầy

Từ giã Liên Hoa

Ngày 06-02 Ất Sửu (1985) Lễ tạ Thầy trước khi từ giã Liên Hoa về Viên Thông Kính bạch Thầy, Kính thưa quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng! Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, chúng con được…