Cầu nguyện Chùa Dược Sư

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

                     “Ngàn xứ cần cầu ngàn xứ ứng,
                      Biển khổ thả thuyền cứu chúng sanh”.

Cơ sở của Chùa Dược Sư xung quanh người ta đổ đất cao nên mỗi khi mưa to là ngập nước hết từ ngoài vườn vô khu nhà các Sư cô ở.
Nhìn hình ảnh các Sư cô rất tội nghiệp mà nhất tâm cầu nguyện để Ni chúng được bình an tu tập.

One comment

Leave a Reply