Chúng sanh bị trói buộc

Chúng sanh bị trói buộc thật ít vì hoàn cảnh mà phần nhiều chỉ vì vọng tâm chấp trước. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc rất hữu hiệu, trong sạch tâm linh, thực hiện nếp sống y ly, căn bản của giải thoát. Bồ-tát đạt thanh bình an lạc chính nhờ chánh kiến, chánh tư duy và chánh niệm mà trong sạch thân miệng ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *