Chương trình Lễ Húy Kỵ

huy ky_resize

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY KỴ
Cố Sư Trưởng HẢI TRIỀU ÂM

Từ ngày 16.06 đến 25.06 năm Bính Thân
Nhằm ngày 19.07.2016 đến 28.07.2016

 • Ngày 16.06: KHAI ĐÀN TRÀNG.

  07h30’:                        Khai Kinh Di Đà – Niệm Phật.
  09h00’:                        Cúng cơm và cung tiến Giác Linh.
  10h30’:                        Thọ trai.
  14h30’:                        Niệm Phật và kinh hành.
  17h00’:                        Mông Sơn Thí Thực.
  18h30’:                        Khóa lễ Dược Sư.
  19h30’:                        Kiểm điểm.
  20h30’:                        Nhiễu tháp niệm Phật.

 •  Từ ngày 17.06 -> 23.06: ĐÀN TRÀNG NIỆM PHẬT.

  03h45’:                        Công phu khuya.
  05h00’:                        Thể dục.
  06h55’:                        Tiểu thực.
  07h30’:                        Kinh hành niệm Phật.
  09h00’:                        Cúng cơm và cung tiến Giác Linh.
  10h30’:                        Thọ trai.
  14h30’:                        Niệm Phật và kinh hành.
  17h00’:                        Mông Sơn Thí Thực.
  18h30’:                        Khóa lễ Dược Sư.
  19h30’:                        Kiểm điểm.
  20h30’:                        Nhiễu tháp niệm Phật.

 • Ngày 24.06: CHÍNH THỨC LỄ HÚY KỴ.

  07h30’: Tập trung tại chánh điện:

 • Chuông trống niêm hương.
 • Lễ Phật – Tiểu sám hối.
 • Niệm Phật.

  08h30’:                       Cúng cơm và cung tiến Giác Linh.
  09h15’: Quang lâm Bảo Tháp:

 • Niêm hương.
 • Ni chúng dâng lời Tưởng Niệm.
 • Toàn chúng đọc Tiểu sử.
 • 2 bé đọc bài.
 • Lời cảm tạ.
 • Niệm Phật nhiễu tháp.
 • Hồi hướng – Phục nguyện – Tam quy.
 • Tán lễ Giác linh Tôn sư.

  10h30’:                       Thọ trai.
  14h30’:                        Niệm Phật và kinh hành.
  17h00’:                        Mông Sơn Thí Thực.
  18h30’:                       Khóa lễ Dược Sư.
  19h30’:                        Kiểm điểm.
  20h30’  03h30’ sáng 25.06: Luân phiên niệm Phật.

 •  Ngày 25.06: TẠ ĐÀN.

–  07h30’:                      Lễ Đại Hồng Chung.
  14h30’:                     Đại Đàn Thí Thực.

 VIÊN MÃN ĐÀN TRÀNG

CHÙA DƯỢC SƯ
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

(Đây là thời khóa đàn tràng, có thể thay đổi tùy theo công việc, giờ giấc và thời tiết.
Xin hoan hỷ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *