Chương trình Lễ Tưởng Niệm Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm

Canh chua_01

Lễ Tưởng Niệm 2 năm ngày Tôn sư Hải Triều Âm viên tịch

CHƯƠNG TRÌNH
Từ ngày 23.06 đến 25.06 năm Ất Mùi
(Nhằm ngày 07.08.2015 đến 09.08.2015)

 

Ngày 23.06:       KHAI ĐÀN NIỆM PHẬT

  07h30’:         Khóa lễ Tịnh Độ.
  09h00’:         Cúng ngọ và cúng cơm – cung tiến Giác Linh Tôn Sư.
  10h30’:         Ngọ trai.
  14h30’:         Niệm Phật.
  17h00’:         Mông Sơn Thí Thực.
  18h30’:         Khóa lễ Dược Sư.
  19h45’:         Nhóm kiểm điểm.
  20h25’:         Niệm Phật nhiễu tháp.
  21h15’:          Trì tĩnh.

Ngày 24.06:       ĐÀN TRÀNG NIỆM PHẬT

–   03h45’:       Công phu khuya.
   05h00’:       Thể dục.
   05h55’:        Tiểu thực.
   07h30’:        Niệm Phật.
   08h15’:        Cúng ngọ và cúng cơm – cung tiến Giác Linh Tôn Sư.
  09h40’:         Niệm Phật nhiễu tháp.
  10h30’:         Ngọ trai.
  14h30’:         Niệm Phật.
  17h00’:         Mông Sơn Thí Thực.
  18h30’:         Khóa lễ Dược Sư.
  19h45’:          Nhóm kiểm điểm.
  20h25:          Niệm Phật nhiễu Tháp.
  21h00’ -> 03h45’ sáng ngày 25.06: Luân phiên niệm Phật.

 Ngày 25.06:       TẠ ĐÀN

  03h45’:         Công phu khuya.
  05h00’:         Thể dục.
  05h55’:         Tiểu thực.
–  
07h30’:         Khóa lễ Tịnh-độ.
10h30’:          Ngọ trai.
14h30’:          Đại Đàn Thí Thực.

VIÊN MÃN ĐÀN TRÀNG

Leave a Reply