Chương trình Tạ Đàn

Chương Trình Tạ Đàn ngày 25.5. Ất Mùi

Lễ Đại Tường
Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM
  • Sáng 25/05 âl: Toàn chúng tập trung tại chánh điện.

  07h30’:         Khóa lễ Đại Hồng Chung.

+ Chuông trống niêm hương.
+ Tán Phật, lễ Phật.
+ Khai chuông và lễ chuông.
+ Lễ 48 nguyện.
+ Bát Nhã.
+ Hồi hướng, phục nguyện, tam quy.
+ Tán lễ giác linh Tôn Sư.

  10h40’:              Thọ trai.

  •  Chiều 25/05 âl: Toàn chúng tập trung tại chánh điện

  14h30’:         Khóa lễ Đại đàn thí thực.

+ Chuông trống niêm hương.
+ Tán Phật, lễ Phật.

– 15h00’:         Toàn chúng xuống bàn Thí Thực

+ Quán tam luân không tịch.
+ Tán hương.
+ Đại bi, sái tịnh.
+ Chiêu hồn ca.
+ Thỉnh 12 loại cô hồn.
+ Mông sơn thí thực.
+ Hồi hướng, phục nguyện, tam quy.
+ Tán lễ đức Địa Tạng.
+ Niệm Phật nhiễu tháp Tôn Sư.
+ Tán lễ giác linh Tôn Sư.

  • Viên mãn đàn tràng

Leave a Reply