Chuyện Vua Nghiêu, Vua Thuấn

vua Nghieu vua Thuan2

Thân gởi TG và đại chúng Viên Thông!

Sách dạy: “Nước loạn mới biết tôi trung. Nhà nghèo mới biết con hiếu”.

Viên Thông nay lâm vào cảnh thiếu người hướng dẫn. Cô CN rất tin kính Tam-bảo nhưng kém khả năng dạy chúng, cũng kém khả năng hòa mục. Cô TG vẫn tự biết non nớt cả việc học lẫn việc làm, đối nội cũng như đối ngoại. Nhưng hiện tại gia đình Viên Thông chỉ có hai cô là lớn. Các em nếu không hiếu thuận, gia đình Viên Thông sẽ tan nát. Xưa kia vua Nghiêu nổi tiếng là thánh nhân vì khéo nhẫn mẹ ghẻ và cha gàn. Có con lại ngu đần, vô dụng nên ngài nhất định không truyền ngôi. Nhìn khắp triều đình trăm quan, chẳng tìm được một người đạo đức. Ngài ăn mặc theo thường dân, ẩn danh, đi khắp thiên hạ, tìm người hiền. Tìm khắp các tầng lớp quần chúng chẳng được ai vừa ý. Mãi sau tới một cánh đồng, gặp một anh thợ cày. Ngài la cà nói chuyện, ngạc nhiên thấy ở trong manh áo lấm bùn một khí phách trượng phu quân tử. Hài lòng về đạo đức nhưng còn phải thử tài năng. Nếu có thể tề gia thì mới biết trị quốc. Ngài liền đem hai công chúa gả cho một lúc, để xem người này ở trong cảnh nghèo dạy vợ cách nào, làm sao hòa ấm cái cảnh hai gái một chồng. Một thời gian dài thử thách, vua Nghiêu mới truyền ngôi cho vua Thuấn. Danh đức hai ngài mãi tới ngày nay vẫn phưng phức tỏa hương thơm.

Thầy trông mong toàn lớp tân Tỳ-kheo-ni đứng dậy gánh vác lấy việc nhà, làm sao trong ấm ngoài êm.

Tỳ-kheo-ni cần học cho kỹ bộ Tứ Phần, giới Tỳ-kheo-ni nhận cho rành mạch, không Thầy thì ta học lấy. Anh mù cõng anh què, mắt anh thấy đường, chân tôi tiến bước. Tách ra thì là hai phế nhân nhưng góp sức thì vẫn cùng lợi ích. Hoàn cảnh tạo anh hùng, chẳng nên tự khinh mình là con nít. Một bộ Tứ Phần là đủ. Nếu muốn học thêm thì lần lượt học Trùng Trị, Như Thích, Yết Ma Chỉ Nam rồi mới tới Huyền Ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *