Đàn giới Tỳ-kheo-ni

HÒA-THƯỢNG-NI HUẤN TỪ:

Phước đức nhân duyên vun trồng từ vô lượng kiếp nay mới được dự đàn giới Tỳ-kheo-ni, tức là cây Bồ-đề đã nảy mầm. Đắc pháp nơi đại Tăng rồi phải hết lòng vâng giữ. Phải biết nay đã là thời mạt pháp (mạt : ngọn). Giáo pháp Như Lai tuyên dạy đã trải mấy ngàn năm phai nhòa. Nay chỉ còn chút ngọn. Hết ngọn là đến hư không, không còn nữa. Phật đã huyền ký : Thời diệt pháp, các kinh mất hết. Chỉ lưu lại 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Hải Triều Âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *