Đàn tràng chuyên tu tháng 9-2020

THÔNG BÁO

Đàn tràng Chuyên tu Tứ Niệm Xứ
Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý
(Nhằm ngày 17 đến ngày 27-10-2020)

TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM DẠY:
Tứ Niệm Xứ là một pháp môn tu thiết yếu

 

Tứ Niệm Xứ dùng trí tuệ quan sát: Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cởi gỡ ảo kiến ngã chấp, dạy chúng ta đừng nhận vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là thật.

Ý chí khát khao sinh sống với 3 thứ hư vọng này chính là Hữu, một khoen trọng yếu của vòng 12 nhân duyên.

Không một khoảnh khắc nào đi qua không phải là thời gian chúng ta xây dựng tương lai. Cho nên chúng ta phải thận trọng hộ sáu căn, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh từng khoảnh khắc. Ông thợ đồ gốm phải nhớ rằng cái bình ngày mai đẹp hay xấu chính là do hai bàn tay khéo vụng ngày hôm nay.

Tư tưởng cuối cùng của người chết vô cùng quan trọng vì chính nó là bản chất của kiếp sống mai hậu. Những tư tưởng đã được lập đi lập lại trong đời sẽ dễ dàng trở lại lúc lâm chung.

Pháp môn niệm Phật nương tha lực, giúp chúng ta sáng suốt bình tĩnh. Hiện tại giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh an vui. Lâm chung, mạnh dạn hoan hỷ, cùng với các Thánh Hiền ngự tòa sen. Cho nên pháp thiền Tứ Niệm Xứ hỗ trợ cho công hạnh niệm Phật, dễ được nhất tâm, thanh tịnh ba nghiệp, thẳng về cõi Phật.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *