Đàn tràng chuyên tu TNX

Dan tu_03

Mùng 2 tháng 9 năm Bính Thân
(02-10-2016)

LỄ KHAI ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ

Tổ chức tại chùa Dược Sư, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng

NỘI QUY ĐÀN TRÀNG 

 • Tuyệt đối im lặng.
 • Không được tiếp khách.
 • Thực hành hành pháp TNX cả khi đi đứng nằm ngồi, không được tu theo pháp môn nào khác.
 • Đi, đứng, nằm, ngồi đều theo dõi niệm, không được phan duyên, ngó láo liên.
 • Không được đọc sách, chép bài.
 • Tuyệt đối tuân theo lời hướng dẫn của Thầy. Giờ cúng cơm phải theo tiếng hiệu lệnh.
 • Đi vệ sinh không cần xin phép. Tắm và bất tịnh ghi tên lên bảng.
 • Bất tịnh không được nghỉ các thời khóa, trừ giờ thể dục.
 • Không được trễ các thời khóa. Thức chúng không được dậy quá sớm, làm nhẹ tay.
 • Giờ chúng lên xuống trai đường, phải tòng theo không được tách riêng.

* Ai trái phm ni quy:

 • Lần 1: Cảnh cáo trước chúng chuyên tu.
 • Lần 2: Ra chúng sám hối.
 • Lần 3: Loại ra khỏi đàn tràng, xuống hộ pháp.

Dan tu_07

THỈNH BAN THỦ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bạch giác linh Cố Tôn sư  Hải Triều Âm, khai sơn Tịnh Độ Ni Viện Dược Sư tác đại chứng minh.
Kính bạch trên Thầy!

Cổ đức có câu:

Khi Phật tại thế con còn trầm luân
Nay được thân người thì Phật đã diệt độ
Áo não thân con nhiều nghiệp chướng
Không được thấy thân vàng của Như Lai.

Như lời kinh dạy: Này các Tỳ-kheo! Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.

Đó là 4 niệm xứ. Những gì là 4?

– Sống quán thân trên thân.
– Sống quán thọ trên thọ.
– Sống quán tâm trên tâm.
– Sống quán pháp trên pháp tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.

Từng câu kinh, bài kệ đã dạy rõ ràng nhưng chúng con vẫn sống ngược với lời dạy của chư Phật.

– Thân bất tịnh mà cho là tịnh.
– Thọ thì khổ mà cho là vui.
– Tâm vô thường mà cứ cho là thường còn.
– Pháp vô ngã mà cho là thật.

Niệm niệm gieo chủng tử vào 10 pháp giới không hề đứng trụ ở một sát na, lại thêm nghiệp chướng sâu nặng, sanh thời mạt pháp không có Phật, khó được nghe pháp âm vi diệu. Giờ đây chúng con như trẻ thơ đang khát sữa pháp, như cùng tử đi tìm của báu.

Nay hội ngộ duyên lành, toàn thể chị em chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh trên Thầy đứng làm chủ đàn tràng. Ngưỡng mong trên Thầy không quản mỏi nhọc, thời giờ, sức khỏe, thương xót đàn hậu lai chúng con, khai đàn Tứ Niệm Xứ để khai thị cho chúng con những phương pháp căn bản, giúp chúng con thâm nhập giáo lý của Phật, gỡ bỏ những phàm tánh chúng sanh, hầu mong được nếm hương vị giải thoát. Chúng con thành tâm hướng về Thầy đồng phát nguyện, với tất cả tâm thành, dành cho sự học hỏi và tu tập, không để giờ phút trôi qua lãng phí, hầu mong trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài.

Sau cùng chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Thầy pháp thể khinh an, bốn đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là ánh đuốc tuệ soi đường dẫn lối cho đàn hậu lai chúng con trên bước đường tu tập để trở về bảo sở.

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học
Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Dan tu_11

BAN THỦ ĐÁP TỪ

Hưng Thiền Đại Đăng Quốc-sư dạy : Này Tăng chúng, các ông vân tập về đây để cầu pháp. Đành rằng có thân phải mặc áo, có miệng phải ăn uống nhưng một ngày hai mươi bốn giờ phải để tâm đạt pháp không thể nghĩ bàn. Thời giờ đi qua như tên bắn, đừng bận lòng chuyện thế gian, luôn luôn tự cảnh giác. Sau khi tôi hóa rồi có vị ở chùa cao viện lớn, có vị chuyên đọc tụng trì chú, có vị thiền định trường kỳ, có vị chuyên làm công quả. Dù tu pháp môn nào nhưng nếu tâm niệm không trụ vào Diệu Pháp của chư Phật, chưa thấu rõ lý nhân duyên chung quy cũng chỉ là quyến thuộc nhà ma. Vị nào sống hẻo lánh nơi núi rừng, kết cỏ làm am, nhất tâm quán chiếu bổn lai diện mục của chính mình thì vị này hằng đối diện với tôi, đây là người biết đền ơn Phật Tổ.

Cung thỉnh đại chúng khởi thất!

Chuyen tu_17Chuyen tu_20


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *