Đàn Tràng Tịnh Độ

Khai Đàn Tràng Chuyên Tu Niệm Phật Cầu Nguyện

Thế gian đau bệnh, ắt kêu cầu. Đạo sư A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cầu xin Tam Bảo đưa tay tế độ. Nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành. Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết. Nguyện cầu các Ngài soi thấu lòng thành chứng minh.

Hôm nay ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý (nhằm ngày 8-4-2020) tại nước Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng, xã Phú Hội, thôn Phú An, Ni chúng chùa Dược Sư chúng con rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát Thánh Hiền, thiết lập đàn tràng chuyên tâm tụng kinh niệm Phật Di Đà, nguyện cầu nhân loại trên toàn thế giới thoát khỏi đại dịch Corona.

Tất cả bệnh nhân tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bệnh căn thuyên giảm, tứ đại an hòa, mau hồi phục sức khỏe.

Toàn nhân loại thoát khổ được vui, nhà nhà an lạc, quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *