Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngày 29-7

LỄ VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Nâng chén cơm cúng dường cha mẹ là một cử chỉ đẹp, khắp cõi người ngợi khen. Ai cung kính phụng thờ cha mẹ sẽ sanh về cõi trời. Đức Thích Ca thành Phật về Ca Tỳ La độ cho phụ vương. Rồi lên Đao Lợi thiên cung vì mẫu hậu nói kinh Địa Tạng. Phật tử nhớ ơn cha mẹ, noi gương đức Bổn Sư, khuyên cha mẹ tụng kinh Địa Tạng. Nếu cha mẹ đã quá vãng thì vì cha mẹ tụng kinh Địa Tạng.

 Đức Phật lại bảo Bồ-tát Quán Thế Âm: Trời người mệnh chung chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng, nghe danh hiệu đức Địa Tạng, sẽ được chuyển tăng phước báo về cõi trời, không đọa ba đường ác. Nếu lại hương hoa cúng dường thì phước lợi vô biên. Sáu đạo chúng sanh được nghe danh hiệu đức Địa Tạng lọt vào tai lúc sắp chết, sẽ thoát ba đường ác. Người bệnh nặng hoặc mắt thấy, tai nghe, ý biết thân quyến vì mình tô vẽ hình tượng Bồ-tát Địa Tạng thì tội chướng tiêu trừ. Hoặc được sanh thiên, hoặc được khỏi bệnh. Những ai từ tâm rộng lớn muốn thoát ba cõi, muốn cứu độ chúng sanh, nếu lễ bái Thánh tượng, chuyên niệm hồng danh, sẽ sớm mãn nguyện, không bị chướng ngại. Những ai phát tâm cầu học kinh điển đại thừa nên nghiêm trì trai giới. Đặt một chén nước sạch trước tượng Bồ-tát một ngày một đêm, hướng về phương Nam trân trọng uống. Như thế 7 ngày hoặc 21 ngày sẽ được thông minh sáng suốt, hiểu nghĩa nhớ lâu. Ai có những sợ hãi, ai có những mong cầu, cứ lễ bái hình tượng, tụng bổn nguyện kinh, niệm danh hiệu ngài, sẽ được như ý.

 Xưng dương pháp hội Bồ-tát Địa Tạng:

Đao Lợi, Thế Tôn nói pháp mầu,
Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu.
Thánh giáo mãi truyền lưu hậu thế,
Khắp độ nhân thiên thoát khổ đau.
Từ bi quảng đại diệu khôn lường,
Cứu khổ đường mê, Địa Tạng Vương.
Tích trượng rung vang khai địa ngục,
Minh châu soi sáng hết đau thương.
Hiện thân cứu tế u minh giới,
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền,
Tiếp dẫn quần sanh lên bờ giác,
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

Địa ngục chưa không, thề chẳng thành Phật
Chúng sanh độ hết, mới chứng Bồ-đề.
Nam mô Đại bi Đại nguyện Đại hạnh Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *