Dồn hết tâm lực

Phải dồn hết tâm lực làm cái việc quý báu quan trọng là trở về chân tâm bản tánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *