Bài 60: Đức Phật thường nhắc

Đức Phật thường nhắc: “Trùng trong thân sư tử mới giết nổi sư tử”. Nghĩa là chỉ những người xuất gia, cạo tóc, đắp y mà không sống đúng như luật như lời Phật dạy, mới khiến cho đạo Phật suy vi. Phật, Pháp, Tăng là cửa giải thoát độc nhất của muôn loài, là nơi nương tựa duy nhất của chúng ta. Mong rằng mỗi người con Phật cố gắng tròn bổn phận .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *