Đường vào chùa

12606954_10207474741338664_2090302987_n

Trước khi tụng Kinh Dược Sư, phải lạy 7 vị Phật:

 1. Vận ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng thế giới.
 2. Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo thế giới.
 3. Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở Tịnh Trụ thế giới.
 4. Tối Thắng Cát Tường Như Lai ở Vô Ưu thế giới.
 5. Pháp Hải Du Hý Như Lai ở Pháp Hỷ thế giới.
 6. Kim Sắc Thành Tựu Như Lai ở Viên Mãn thế giới.
 7. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở Tịnh Lưu Ly thế giới.

Y cứ danh hiệu và quốc độ chư Phật theo thứ tự như trên, chúng ta thấy con đường Dược Sư, tự chữa bệnh vô minh cho mình và người, cần đi qua 7 chặng:

 1. Phát tâm Bồ-đề, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh, là tâm địa tối thắng.
 2. Tánh nghe không bị âm thanh chi phối, chuyển động. Lấy đây làm nhân địa tu hành viên thông, thật là của báu vô giá.
 3. Tịnh trụ là chỗ an tĩnh thanh tịnh, điều kiện thiết yếu để phát triển trí tuệ.
 4. Tâm địa vô ưu, không bận tâm vướng mắc ghét yêu, hẳn bình an khang cát. An vui và giải thoát phải cùng đi đôi.
 5. Vui chơi trong biển Phật pháp. Đủ 3 tuệ Văn Tư Tu là nhân để vun trồng Nhất Thiết Chủng Trí.
 6. Viên mãn biển hạnh, đầy đủ vạn đức trang nghiêm, sẽ thành Phật, thân vàng tướng hảo.
 7. Vô thượng y vương. Từ nay gánh vác hết thảy hữu tình. Suốt đời vị lai làm việc nghĩa lợi an vui. Vớt chúng sanh ra khỏi vực thẳm tam đồ, thoát chài lưới ma, rừng rậm ác kiến. Khiến cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo như mình không khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *