Giới Định Tuệ – Bài 10

Phải điều hòa thân tâm, phải sinh sống thư thả điềm tĩnh. Muốn được như thế thì nếp quy luật, thời khóa biểu phải tuân theo triệt để. Kinh nói:”Giới sanh Định, Định phát Tuệ” là 3 vô lậu học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *