Hai Bức Tranh

Chỉ vì tri kiến khác nhau mà cuộc đời trở thành khác hẳn. Cho tới kiếp sau, một lên tòa sen, một vào địa ngục. Thật đáng ngậm ngùi thương xót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *