Hạnh phúc không thể xây bằng vôi gạch

Hạnh phúc không thể xây bằng vôi gạch. Hãy cho nhau một nụ cười. Từ Hòa là đóa hoa tươi mát. Độ lượng bao dung là đức tánh chúng ta đang cần.

Phật dạy:
Chư pháp tòng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng
                                              (chân không lý)

Tổ tiếp:
Xuân đến trăm hoa nở
Hoàng oanh hót trên cành
                                              (diệu hữu sự)

Trời xanh mây trắng gió mát hoa vàng, những hiện hữu nhiệm mầu của chân như tánh! Hãy vui hòa cùng bản trường ca thiên nhiên.

Nam mô đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *