Hiếu hạnh

Mùa Vu Lan 2004

Hiếu hạnh không những được lý giải ở phạm vi đạo đức mà còn là nền tảng quan trọng trong cố kết truyền thống gia đình, trật tự xã hội, trình độ văn hóa của một dân tộc. Đây là bản chất người. Vì bổn phận hay vì tình cảm, hiếu được xem như 1 tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá nhân cách. Con ăn ở hiếu thảo, cha mẹ mát dạ ban cho 1 lời chúc phúc. Người này sẽ tăng trưởng trong Phật pháp. Vua Đế Thích hiện tại chính nhờ công đức phụng dưỡng cha mẹ mà được làm thiên vương (ngọc hoàng thượng đế).

Chân như đạo Phật rất mầu
Trong Tâm 2 chữ Hiếu Nhân đứng đầu
Hiếu thời độ được song thân
Nhân thời cứu vớt trầm luân muôn loài.

                                                                                         Trân trọng
                                                                                        Hải Triều Âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *