Bài 20: Huấn từ ngày tán hạ

Ba tháng chuyên tu Giới Định Tuệ. Thượng căn chứng quả, trung căn hàng phục phiền não. Dù hạ căn mà giới luật thanh tịnh cũng tăng tấn đạo nghiệp. Nên Tỳ-kheo lấy kết hạ làm tuổi, gọi là hạ lạp. Niên thiếu Tỳ-kheo chưa đủ 5 hạ phải y chỉ. Ai chưa đủ 12 hạ không được phép làm Thầy. Trong khóa an cư, ai không được sự chấp thuận của đại chúng mà bước chân ra ngoài đại giới, gọi là phá hạ, nghĩa là mất tuổi. Được phép ra đi mà trở về không đúng hẹn cũng mất tuổi. Nên ngày rằm tháng bảy, lễ tán hạ là ngày Tăng nhận tuổi, là ngày khánh tuế của thiền môn.

Cũng gọi là ngày Tăng tự tứ vì sau 3 tháng an cư, mỗi vị tự kiểm điểm mình để sửa lỗi. Có một ngày sám hối chưa đủ, còn phải đặc biệt thêm một ngày, thỉnh cả đại chúng, ai có thấy nghe nghi điều gì, cũng xin chỉ dạy, để như pháp sám hối. Thế thì toàn chúng hẳn phải thanh tịnh. Đã thanh tịnh hẳn được giải thoát. Được giải thoát là đáp đúng với bổn hoài độ sanh của chư Phật. Nên ngày ấy còn có tên là ngày chư Phật hoan hỷ.

Ai thanh tịnh luôn 3 tháng được thọ y công đức, được hưởng 5 quyền lợi đặc biệt. Nên ngày thọ y công đức gọi là ngày thưởng thiện phạt ác.

(Lời huấn từ của Cố Tôn Sư Hải Triều Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *