Hưởng vui ngũ dục

Hàng ngày hưởng vui ngũ dục như trò ảo ảnh. Cái chết sập đến, cứ thế theo đà nô lệ nghiệp lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *