Khổ không thể tới

Ngày Phật thành đạo 1986

KHỔ KHÔNG THỂ TỚI

Khách tới hỏi một Thiền sư: Lạnh nóng tới làm sao tránh né?
Sư đáp: Trong chảo dầu lò lửa mà tránh né.
Hỏi: Trong chảo dầu lò lửa làm sao tránh né?
Đáp: Nơi ấy các khổ không thể đến.

Về sau Phật Quang Quốc Sư kệ rằng:

Tha hương ta gặp bạn cố tri
Tay cầm tay ta rủ nhau về.
Đêm khuya hãy cùng cạn chén rượu
Nói chi, ngàn núi, gót chân đau.

Bình lun:

Sợ khổ cầu an là tâm lý chung của tất cả hàm linh bão thức. Nhưng làm sao thoát khổ để được an? Thế gian chủ trương tránh né. Nhưng chính thân năm ấm đã là chảo dầu, cảnh tam giới đã là lò lửa, thì làm sao tránh né? Ấy vậy mà Phật pháp bất tư nghì, Bát Nhã kim cang trí chiếu soi được chảo dầu năm ấm là không, lò lửa tam giới chẳng thật. Ngã, pháp đã không thì Phật pháp hiện tiền. Nơi đây còn khổ nào đến được. Cho nên Quốc Sư mừng rằng:

Lang thang mãi trên đường sanh tử, long đong cô lộ, làm lữ khách tha phương. Hôm nay mới nhận ra ông bạn Phật tánh của mình. Bạn cố tri đã từ vô thủy mà cứ quên nhau. Vậy thì còn việc gì hơn nữa là nắm ngay lấy tay người bạn chí thiết này mà cùng về.

Đêm vô minh đã quá khuya, ta hãy cùng bạn cạn chén liên hoan, bận lòng chi nữa đến những thương đau thống khổ của dọc đường sanh tử đã qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *