Khóa Tu Tháng 10 (2019)

Đàn tràng Tứ Niệm Xứ

Tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 28-10 đến 07-11-2019)

Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn.
Giác có 2: Giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh và những gì làm chướng sự giác ngộ. Tứ Niệm Xứ khai tuệ minh sát, cần thấm vào bốn oai nghi, hiện hình trong ba nghiệp thân miệng ý. Tâm chúng ta phải là tấm gương luôn luôn giác chiếu. Nhờ trí minh sát chúng ta tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi hành vi, mỗi mỗi hơi thở.
Có vậy mới thanh lọc được những chủng tử vô minh, tập khí từ lịch kiếp, kẻ thù không đội trời chung của khách xuất thế.

(Tôn Sư Hải Triều Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *