Không lỗi lầm

Không lỗi lầm là bậc Thánh.
Biết sửa lỗi là bậc Hiền.
Biết nhận lỗi là bậc trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *