Lạ lắm thay!

Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *