Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu

Ta dan_05

Ngày 12 tháng 9 năm Bính Thân
(12-10-2016)

LỄ TẠ ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ

CHƯƠNG TRÌNH

Chiều 2h30’: Tập trung tại chánh điện.

– Chuông trống niêm hương.
– Tán Phật, Lễ Phật.
– Tiểu sám hối.
– Tán hương – Khai kinh kệ.
– Chúng chuyên tu tác bạch lễ tạ Thầy và Ban Hộ Pháp.
– Thầy đáp từ.
– SC Viên Lạc đại diện Ban Hộ Pháp đáp từ.
– Lễ Tăng Già.

(Chúng chuyên tu xuống bàn Thí Thực.)

– Quán Tam Luân Không Tịch.
– Trì chú Đại Bi.
– Sái tịnh.
– Chiêu hồn ca.
– Thỉnh 12 loại cô hồn.
– Tụng Mông Sơn Thí Thực.
– Bát Nhã Tâm Kinh – Hồi hướng
– Phục nguyện – Tam quy.
– Tán lễ đức Địa Tạng.
– Ra bảo tháp Tán lễ giác linh Tôn Sư.
– Đọc bài Chúc Tán Hộ Pháp.

Ta dan_15

Ban Chuyên Tu tác bạch lễ tạ Thầy và Ban Hộ Pháp.

Ta dan_21

THẦY ĐÁP TỪ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lời đầu tiên xin vọng hướng về Giác linh Cố Tôn sư Hải Triều Âm chứng minh, chúng ta nhớ ơn Tôn sư. Nhờ Ngài mà chúng ta được biết đến pháp môn giải thoát. Tất cả chúng ta thâm tâm lễ tạ.

Tứ Niệm Xứ là bước đầu tiên tu thiền định để chứng được chân lý. Không một pháp môn nào có thể giúp hành giả nhất tâm nhiếp niệm như Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ ứng dụng toàn vẹn trong tất cả hoạt động của đời sống khi đi đứng nằm ngồi, ăn uống, nói chuyện, bất cứ trạng thái nào cũng có thể để tâm vào đề mục. Người thế gian sống loạn động, theo duyên nên khó khăn hành trì. Người xuất gia sống tịnh cư, ba nghiệp thanh tịnh nên dễ dàng hơn. Hành pháp Tứ Niệm Xứ trong 4 oai nghi rất quan trọng, khiến tế hạnh của người xuất gia khác xa người thế tục, mỗi mỗi đều khép mình theo luật nghi. Oai nghi thiền đưa đến tịnh hóa thân tâm. Không những điều thân mà còn điều phục cả tâm, không cho vọng niệm khởi. Thoát khỏi sự ràng buộc của phiền não, làm chủ bản thân mình, sáng suốt tự chủ trong mỗi tâm niệm.

Đức Phật dạy: “Tâm được điều ngự đảm bảo hạnh phúc. Hương đức-hạnh thơm hơn tất cả trầm hương. Sống một ngày trong đức hạnh hơn sống 100 năm trong buông lung”.

Chúng ta đã có hạnh phúc được thực hành một pháp môn giải thoát. Trong cảnh đời nhiều tang thương, khó khăn, nơi đây lại có một đạo tràng tu tập chánh pháp, ai nấy thâu nhiếp thân tâm, cố gắng thoát khỏi ba độc tham sân si, trau dồi đức hạnh. Thật là hy hữu, hạnh phúc biết bao! Chúc mừng tất cả Ban chuyên tu đã viên mãn công đức tu tập. Dù thời gian tu hành ngắn ngủi, chị em đa số lại bị bệnh cảm cúm nhưng đều có sức tinh tấn, vượt được mọi chướng duyên, đến ngày viên mãn không nghỉ một thời khóa thiền nào. Như vậy cũng đã gieo vào tâm thức chị em một mầm nhân giác tỉnh để sau này đủ duyên sẽ kết quả thánh hiền.

Được như vậy, là phải nhờ bao nhiêu thuận duyên phù trợ, ơn Tam-bảo, chư vị bách thần gia trì, ơn ban hộ pháp vất vả đại lao cực nhọc, chúng ta mới được yên ổn tu hành.

SC Viên Lạc thay 2 Thầy đại lao tất cả công việc trên dưới, trong ngoài. Giải quyết, sắp xếp, cả 10 ngày đại chúng yên ổn là nhờ ơn SC đã khéo léo chu toàn.

SC Tri sự Hạnh Hiếu, SC Tri khố Thanh Bình vất vả ngược xuôi, trong nhà bếp, ngoài sàn chén, tươm tất sạch sẽ từ nhà Tăng, chánh điện xuống đến nhà vệ sinh. Chúng con được những bữa cơm ngon, canh ngọt là nhờ ơn ban trực nhật, hành đường thức khuya dậy sớm. Lại còn chị em rửa chén, làm rau bao nhiêu vất vả.

SC Đức Nghiêm thay SC Tri chúng điều hòa chúng hộ pháp, khiến chị em an ổn vui vẻ hộ trì cho ban chuyên tu, không sanh phiền nhọc.

Ban nhang đăng em Thanh Diệu, Phước Quang hôm sớm thắp đèn, quét nhà để chúng con tụng kinh cầu nguyện, thiền định mát mẻ an ổn. Cô hộ đàn thu xếp mọi việc thuốc thang, cơm nước, mỗi việc mỗi việc em Như Quang đều rất tận tình.

Rộng ra tất cả quý SC và toàn ban hộ pháp đã nhiệt tình ủng hộ, bao lãnh tất cả các việc nội hộ, ngoại hộ để Thầy và chúng con an tâm tu niệm.

Để đáp đền ơn sâu nặng này, chúng ta không phải chỉ tinh tấn trong đạo tràng mà khi giải thất, vào chúng, chúng ta càng cần phải cố gắng hơn. Đem thân tâm phụng sự Tam-bảo, khiêm tốn hạ mình, xả ngã phục vụ không tiếc thân mạng. Hành động thiết thực hơn vạn lời nói, đó là cách thiết thực báo ân.

Cầu chúc tất cả chị em thành công trong sự nghiệp tự giác, xứng đáng là pháp tử của Như Lai, viên mãn đạo Bồ-đề. Và cầu nguyện cho đạo tràng Dược Sư chúng ta Phật pháp xương minh, già lam hưng thịnh, hải chúng an hòa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ta dan_60

SC Viên Lạc đại diện Ban Hộ Pháp đáp từ

Ta dan_29

Cúng Mông Sơn Thí Thực

Ta dan_50

Tán lễ bảo tháp Giác linh Cố Tôn sư Hải Triều Âm. Viên mãn đàn tràng.

Ta dan_58

Chúng Hộ Pháp quây quần chào hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.