Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu

Le ta dan_04Le ta dan_16

TẠ ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU

Lời Khai Thị Ngày Cuối

Lai Quả thiền sư dạy rằng: Người xưa có tu có chứng. Ngày nay có tu không chứng. Vì người xưa ngày đêm công phu miên mật không hở. Ngày nay đợi đả thất mới tu, ngày thường thì trễ nải. Cũng như học trò đợi ngày thi mới học bài tập viết, cho nên chẳng hy vọng phú quý vinh hoa của trạng nguyên bảng nhãn.

Trong kinh Bảo Tích kể: Đức Di Lặc tới 500 vị Bồ-tát uể oải mỏi mệt, nâng giấc và đưa tới đức Thế Tôn. Các Bồ-tát bạch rằng: “Vì sao chúng con không thể tinh tấn. Tuy có phát đại tâm mà không sức tu hành. Cứ hết chướng này sang chướng khác, khiến luống uổng tháng lại ngày qua?”. Đức Thế Tôn dạy: “Đây là dư báo của những tội ác quá khứ. Nếu biết sợ hãi vừa sám hối vừa cố gắng thì đến đời đức Phật Lâu Chí ra đời, những dư báo này sẽ hết và các ngươi sẽ được thọ ký”.

Trong kinh dạy, Hiền Kiếp có 1.000 đức Phật lần lượt xuất thế, đức Thích Ca Mâu Ni là thứ 4, đức Lâu Chí cuối cùng. Vậy chúng ta thử tính xem dư báo của các Bồ-tát trên đây kéo dài tới bao nhiêu triệu tỷ kiếp? Còn chúng ta đến bao giờ thì hết dư báo? Nếu đợi nghỉ ngơi cho qua uể oải mệt nhọc thì bao nhiêu thân nữa sẽ được giải thoát?

Trông mong chị em không tự cô phụ trong ngày cuối này mà tận tình TINH CẦN, TỈNH GIÁC, CHÁNH NIỆM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *