Lễ Tác Bạch An Cư

An cu_02

Ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân ((21.05.2016)
CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC
LỄ TÁC BẠCH AN CƯ

 • 14h30′ Toàn chúng tập trung tại Tổ đường.

An cu_12

 • Quang lâm chánh điện làm lễ Niêm hương.

An cu_21

 • Sư cô Vĩnh Bình thông kiểm số chúng.

An cu_37

THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân, tại trụ xứ chùa Dược Sư 3 tháng tiền an cư. Tăng sai con Tỳ-kheo-ni Vĩnh Bình thông kiểm số chúng.
Trước hết con xin cung thỉnh đức Trung thiên Giáo chủ Thích Ca Văn Phật đứng ngôi thượng thủ.
Kế đến, các cựu và khách Tỳ-kheo-ni 72 vị, Thức xoa 27 vị, Sadini 32 vị, Hình đồng 17 vị, Tịnh nhân 5 vị.
Cuối cùng, con xin cung thỉnh ngài Vi Đà Hộ Pháp an cư hội thượng nhận một ngôi vị.
Vậy tổng cộng mùa An Cư năm nay có tất cả  155 vị.
Kính xin quý Tôn đức liễu tri.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • NS Vĩnh Lạc trùng tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng.

An cu_38

 • Toàn chúng thỉnh Chủ Pháp Sự.

An cu_40

 • NS Vĩnh Lạc đọc Lời huấn từ của Cụ Tổ Quảng Bá.

An cu_42

CỤ TỔ QUẢNG BÁ HUẤN TỪ
KHAI THỊ ĐẦU HẠ

Trên đường tu, hiểu đạo chưa là khó, hành đạo mới thật là khó. Chỗ biết của tôi dù có thể đã xa trăm dặm mà việc làm thật chưa đi được 5 bước. Kinh Đại Tập dạy: “Đời mạt pháp ức ức người tu, ít ai ngộ đạo, chỉ nương môn niệm Phật mà thoát luân hồi”.

Vì cầu tu theo chiều sâu, Tăng Ni dùng hương thơm ánh sáng công đức Phật, để trang nghiêm thành tựu hương thơm ánh sáng Pháp-thân mình. Huệ Viễn Đại-sư 30 năm không rời núi. Ấn Quang Pháp-sư, lúc vãng sanh xá lợi đủ năm màu. Còn bản thân tôi chỉ vì cơ duyên đòi hỏi, bất đắc dĩ phải phô sự kém dở, nhận bổn phận Pháp chủ Việt Nam. Như người yếu chân tự đi không nổi, ngồi ở ngã tư đường, nhưng vẫn cố gắng chỉ lối về cho những ai còn lạc bước. Những mong nhân đây tự tiêu tội chướng mà được đới nghiệp vãng sanh. Cổ đức từng bảo: “Ăn cơm, mặc áo vạn sự đều là Thiền. Đi đứng nằm ngồi đều là Đạo”. Tịnh-độ tông chúng ta cũng thế, cử tay cất bước, việc nào chẳng phải là hạnh hoa sen? Muốn giữ sự thanh nghiêm trong Tịnh Viện, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Ni chúng đều cần phải tuân hành đúng giới luật, nội quy.

1- Oai nghi như lời Pht dy:

a) Thân ngay thẳng, bước nhẹ nhàng: Không nhảy nhót hấp tấp, trừ khi thật cần. Đứng đoan trang, chớ chống nạnh co chân, nghiêng dựa. Nằm cát tường, ngồi vững như chuông úp.
b) Hạn chế việc đi ra ngoài: Tuyệt không có những rong chơi vô ích. Đi thưa, về trình là bổn phận quyết định. Bắt buộc ra khỏi cổng chùa, cố gắng chớ đi một mình, như thế mới hợp Ni luật.
c) Lời nói nghiêm tịnh: Đùa cợt phù phiếm, ồn ào bất nhã, thị phi vô ích, làm chết Pháp-thân. Sách thế gian có câu: “Lời nói là bạc, im lặng là vàng”. Kinh dạy: “Im lặng như Hiền Thánh”.

2- Thanh lc tri kiến:

Chớ gặp sách nào cũng xem, báo chí nào cũng đọc, chuyện thế gian nào cũng nghe, vấn đề không liên hệ đến mình cũng đem ra bàn bạc. Tổ Quy Sơn dạy: “Đi trong sương móc tuy không thấy áo ướt mà thật ra có thấm nhuần”. Sáu căn giao thiệp với sáu trần, hàng ngày huân tập kiến-hoặc tư-hoặc sâu dầy. Nếu nghiêm hộ sáu căn thì lìa trần thoát cấu, thành pháp nhãn tịnh.

3- Thiểu dc tri túc:

a) Ăn mặc biết đủ: Vì thân vô ngã chẳng nên quá cưng chiều.
b) Ngủ nghỉ biết đủ: Hằng nhớ vô thường. Tấc bóng quang âm không thể đem vàng mua được, chớ nên phí uổng bỏ qua.
c) Chỗ ở nơi nằm đơn giản: Người tu liêu phòng cần để trống, mắt tai do đây được thanh nhàn. Nếu còn so sánh đua đòi, lòng ham muốn sẽ không cùng tận.
d) Tiết kiệm phước đức: Dù của Tam-bảo hay của mình, dù giọt nước hay lá rau, không buông lung xài phí. Giặt giũ, quét tước, những việc chi tự làm được thì làm, không phiền sức lực người khác. Việc công thì cố gắng tận tình, chẳng trốn lánh trộm an.

Những hạnh hoa sen như trên là tinh yếu của các bậc cổ đức. Nay góp vào nội quy trong tịnh viện. Trông mong những hạnh vi tế này sẽ đưa Ni chúng đến chỗ giới đức vẹn toàn cao đẹp.

 • Thượng tòa đối thú bạch an cư.

An cu_48 An cu_49

 • Đại chúng bạch an cư.

An cu_54

An cu_57

An cu_56

An cu_55

 • Cung an chức sự.

An cu_60

 • Ban chức sự phát nguyện.

An cu_68

 • NS Bảo Giác đọc Lời huấn từ của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm

An cu_69

 • Tán lễ Giác linh Tôn sư, viên mãn đàn tràng.

An cu_75


Leave a Reply