Lễ Tác Pháp Tự Tứ 2022

Ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần (11/8/2022)

LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ

* Chương trình bắt đầu từ lúc 14h30′:

Lễ Tổ

* Quang lâm chánh điện, lễ Phật niêm hương:

* Thông kiểm số chúng Tự Tứ:

SC Hạnh Hiếu bạch thông kiểm số chúng

* Toàn chúng lắng nghe giáo sắc của Đại Tăng: 

SC Giác Hải và SC Thiện Nhân tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng

* Tụng Kinh Tự Tứ Thanh Lương:

* Thượng tòa đối thú Tự Tứ:

* Đại chúng bạch Tự Tứ:

* Đại chúng lễ tạ Chủ Pháp Sự:

SC Vĩnh Thái và SC Hạnh Hiếu đại diện tác bạch
Thầy Vĩnh Lạc đọc lời huấn từ ngày Tán hạ

* Đại chúng lễ tạ Ban Chức Sự:

Cô Đắc Quang và Cô Hòa Quang đại diện tác bạch
Thầy Bảo Giác đáp từ

* Đại diện thí chủ dâng Y Công Đức:

Ưu-bà-di Trí Ngọc đại diện thí chủ tác bạch dâng 2 tấm y
SC Viên Thành và SC Thanh Lương thay Ni Tăng nhận Y Công Đức

ĐÀN TRÀNG VIÊN MÃN

* Hình ảnh Lễ Tác Pháp Tự Tứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *