Lễ Thọ Y Công Đức 2022

Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022)

LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC

Thể theo truyền thống Phật giáo, hằng năm sau 3 tháng An cư kiết hạ, các hàng đệ tử xuất gia của Phật, thường tiếp nối công phu tu tập bằng mùa y công đức.

Sư trưởng Hải Triều Âm dạy:

“Tục lệ trì y công đức phát khởi từ kinh Cahyna. Ngài A Na Luật Đà rách y mà mù mắt. Phật và chúng Tăng chung sức may y cho ông. Phật sai ông thuyết pháp đáp công chúng Tăng. Ông nói ngay đường lối tu hành của chính mình. Và để minh chứng sự thành công, ông phải đem thần thông vẫn giấu xưa nay: “Như những người thế gian mỗi khi có châu báu đều lo che đậy bằng lá đa la”.
Luật Huyền Ty dạy: Sau 5 tháng, y công đức phải dành cho những Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni không y hoặc rách y. Đặc biệt không cho những người keo sẻn (có thể tự sắm mà cứ xin).
Người trì y không hề được đắp y, không được mống tâm khởi nghĩ “y này thuộc về ta”.
Y công đức còn có tên là thưởng thiện phạt ác, vì những ai thanh tịnh trong mùa hạ mới được thọ y.
Ngài A Na Luật Đà vâng lời Phật, đã dạy chúng 5 pháp môn, thật là bền chắc chân thật, như 5 hòn ngọc kim cương:
1) Trì giới.
2) Thiểu dục tri túc.
3) Hộ sáu căn.
4) Nhiếp niệm tự chủ.
5) Thiền định (phá ngũ cái).
Là sự nghiệp đại chúng phải tu tập trong 5 tháng thọ y.”

Hôm nay, nơi đạo tràng Dược Sư, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ, khai khóa Cahyna năm Nhâm Dần, PL 2566 – DL 2022.

* Niêm Hương – Lễ Phật:

* Tụng Kinh Cahyna:

* Thầy Vĩnh Lạc Huấn Từ Khai Khóa Cahyna:

* Pháp Chính Thọ Y Công Đức:

SC Diệu Lộc trì y

* Tỳ-Kheo-Ni Lần Lượt Thọ Y:

* Lễ Y Công Đức:

* Hồi Hướng: 

* Hình ảnh Lễ Thọ Y Công Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *