LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ 2021

KÍNH MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ
17/11 năm Tân Sửu
 
Mọi người cùng đọc một đoạn trích trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Sư bà Hải Triều Âm dịch.
 
Này Diệu Nguyệt! Bốn chữ “A Di Đà Phật” chính là Pháp-thân viên mãn, là Phật tánh thậm thâm, đầy đủ diệu dụng vô ngại. Ai quy y sẽ chuyển hóa vô minh thành giác ngộ, sanh tử thành Niết-bàn, đưa tất cả hữu lậu trói buộc trở về bản tánh vô lậu giải thoát.
Chúng sanh đem tâm duyên với danh hiệu Phật, dần dần phát sanh vô lượng vô biên công đức. Không để cho tâm duyên với vọng tưởng, lục trần huyễn cảnh, trí lực phân biệt. Người niệm Phật tự nhiên đi dần vào cảnh giới tịch lặng, sáng suốt an vui, cảm ứng với nguyện lực đức A Di Đà, thấy mình sanh về cõi An Lạc. Chúng sanh chí thành niệm danh hiệu Phật, oai lực bất khả tư nghì khiến tâm thể thanh tịnh, âm thầm ứng hợp với Bi Trí trang nghiêm của Phật nhưng chưa được Nhất thiết chủng trí. Đây mới thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình Như Thật Đạo. Thí như đất sét đã nhào trộn, bỏ khuôn, đúc thành hình viên gạch. Nhưng muốn xây lầu bền vững với tháng năm sương gió, gạch còn cần phải bỏ lò nung kỹ. Người niệm Phật tuy công phu hiện kiếp đã có nền tảng giải thoát nhưng vẫn cần vãng sanh Tịnh-độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh chúng. Chứng Vô sanh pháp nhẫn rồi mới đủ khả năng vào đường sanh tử, đồng sự với ngũ trược ác thế chúng sanh. Tự lợi, lợi tha mới chắc chắn vô ngại. Bởi vậy nên ta, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, hôm nay trân trọng xác quyết rằng: Vãng sanh tức là thành Phật.
Muốn vãng sanh chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật. Niệm danh hiệu Phật tức là niệm Pháp-thân Phật.
 
* Hình ảnh ngày lễ:
 

Leave a Reply