Lời khuyên Ni chúng

Mong Ni chung_resize

Mong Ni chúng tự giác, đừng chần chờ thờ ơ thả trôi ngày tháng mà nhớ thâu nhiếp sáu căn, nhất tâm niệm Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *