Luôn Canh Gác Sáu Căn

Luôn canh gác sáu căn. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Không luyến ái cũng không ghét bỏ. Điều này rất khó thực hiện nhưng lại là yếu tố quan trọng để ra khỏi vòng luân hồi sanh tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *