Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật thì tâm không duyên với 6 trần huyễn cảnh. Trí lực, kiến chấp mong cầu đều duyên về 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, tâm thức vẳng lặng, sáng suốt, an lạc. Cảm ứng với nguyện lực của đức A Di Đà sẽ được vãng sanh, thấy Phật, nghe pháp, chứng nhập sơ phần pháp thân, ứng hợp với Bi Trí trang nghiêm của Phật. Tam minh, lục thông, các đàlani, các tam muội cho đến Nhất Thiết Chủng Trí, lần lượt thành tựu trên đạo lộ Như Thật. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *