Nam mô chư Phật mười phương

Nam mô 10 phuong (2)_resize

Nam mô chư Phật mười phương
Đại từ khai mở con đường độ sanh.
Đại Bi tiếp chúng hướng lành
Tầm thanh âm vọng khẩn thành thiết tha.
Cứu khổ thoát nghiệp Ta Bà
Cứu nạn giữa biển trần sa hụp trồi.
Linh cảm thị hiện muôn nơi
Quán Âm Bồ-tát độ đời bình an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *