Ngày 17-05 âl 1987

Ngày 17-05 âl 1987

Thân gởi VL!

Bệnh của con in như bệnh Thầy, chỉ đợi ngày để ngã xuống, làm một phế nhân phiền nhọc người hầu hạ. Nguy nhất là tâm sẽ bị chi phối. Lai Quả thiền sư nói: “Lúc tĩnh công phu 10 thì động còn có 1. Lúc động công phu 10 thì bệnh còn 1. Lúc bệnh công phu 10 phần thì lâm chung còn 1”. Mà phải làm sao lâm chung đủ cả 10 (nhất tâm bất loạn) mới hy vọng vãng sanh. Đó là con, chớ còn Thầy thì tệ hơn. Cái đầu nó giật, mà nhất là không cho trở về an tĩnh. Càng tĩnh càng giật. Hôm qua Thầy phải đi ngủ ngay sau giờ hô chuông, nếu không ắt có họa. Nhưng con ạ, nếu vô thường không báo động kịch liệt đến thế thì chúng ta còn loạn xạ chưa biết đến chừng nào. Thầy gởi con bài kinh này. Mỗi ngày để ra nửa giờ mà suy xét cho kỹ. Đồng thời suy ngẫm hàng ngày bài Bát Nhã Tâm Kinh. Đến Tự Tứ về giảng cho Thầy nghe. Con và HH nếu có thời giờ thì học chữ Nho. Nhưng sẽ bắt ham và bỏ bê việc chính là quán chiếu Bát Nhã để vào thật tướng. Nên coi việc chữ Nho là phụ, chẳng qua là để dành sau này nghiên cứu mà thôi. HH phải thật thuộc Sadi giới, 24 oai nghi, kinh Di Đà, chú Lăng Nghiêm, hô chuông, thí thực v.v… để còn thi vào đàn Thức xoa kỳ II.

Người ta trì Pháp Hoa hai mươi năm còn chưa tới đâu. Bọn con ba tháng hạ nên nhất tâm trì, có học mà không trì thì học chẳng thể ngộ. Có trì mà không học thì trì chẳng thể tinh. Nay chị em nên ôn đi ôn lại, bao giờ CT và HH giảng được Pháp Hoa, việc học của các con mới xong.

Đây là bài kinh Thầy gởi:

…Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh, do ông có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn, cả thảy cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc, vô số ngàn người đều đến thăm bệnh. Ông nhân dịp này nói pháp:

– Này các nhân giả! Cái huyễn thân này thật là vô thường, nó không sức, không mạnh, không bền chắc là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ của bệnh hoạn.

…Các nhân giả! Hãy nên nhàm chán. Cái thân này chớ tham tiếc nó. Phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp-thân là do vô lượng công đức trí tuệ sanh. Do giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh. Do từ bi hỷ xả sanh. Do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, cần hành, tinh tấn, thiền định, giải thoát tam muội, đa văn, trí tuệ, các pháp ba la mật sanh. Do phương tiện, lục thông tam minh sanh. Do 37 phẩm trợ đạo sanh. Do chỉ quán sanh. Do thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng sanh. Do đoạn tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh. Do chân thật sanh. Do không buông lung sanh. Do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai.

Này các nhân giả! Muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm Vô-thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *