Ngày 19-05 nhuận Canh Ngọ (1990)

Ngày 19-05 nhuận Canh Ngọ (1990)

Gởi cô DH và Phật tử nước ngoài!

Cô DH lên Phú An hai lần và nói: “Bà H chỉ khóc”. Tôi vội chép một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm, kính biếu DH và tùy hỷ công đức DH cùng các Phật tử hải ngoại. 15 năm vừa qua, Ni Liên, Hoa Nghiêm, Thái Bình vì rất ít người nên bình an. Riêng Liên Hoa bị tình thế chuyển động chia thành hai chùa Liên Hoa và Viên Thông. Nay Linh Quang cũng bị tình thế chuyển động. Một chùa thành 4: Linh Quang, Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm. Chưa kể một số còn đang tạm trú ở Đà Lạt (12 vị).

Bao nhiêu long đong nhưng cả trăm Sư nữ vẫn tiếp tục học luật. Sớm chiều kinh kệ, chuyên tu giới định tuệ. Vất vả thì chẳng phải không, nhưng Bồ-đề tâm hiện nay còn đang gia tăng sức mạnh như ăn rau muống chấm nước tương, nhờ thêm chanh chua, ớt cay nên càng ngon miệng. “Nghịch cảnh tạo anh hùng”. Đức Mạnh Tử đã dạy: “Trời muốn trao cho ai một sức mạnh lớn, ắt phải bắt người ấy nằm gai nếm mật”. Đạo quân tử chỉ trong vòng một đời mà còn sẵn sàng chấp nhận khó khăn để đi đến thành công. Huống chi con Phật, nguyện thành Phật để lợi ích suốt đời vị lai, thì nên vâng lời Phật, quan sát vô thường, vô ngã, bình tĩnh trước sanh già bệnh chết và những ngang trái của thế gian.

DH ơi! Chúng ta là con Phật, đã về già, tập học hạnh Phổ Hiền thì việc thế gian dĩ nhiên là vẫn tận tình giúp đỡ, nhưng tinh thần của chúng ta thì nên quy hướng về xuất thế gian. Lúc nào cũng nhớ thân là cát bụi, cảnh là giấc mộng do nghiệp lực an bài, nên một lòng niệm Phật.

A Di Đà là tiếng Ấn Độ. Tàu dịch: Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Nghĩa là tánh giác thường trụ ở khắp mười phương, Phật với ta đồng một thể. Ngài thì đã tỉnh, ta còn đang mê. Niệm niệm quay về Ngài, hiện đời được đỡ mê muội, mai sau được về cõi Ngài.

Hẹn cùng chư Phật tử đồng về cõi Phật A Di Đà. Để cùng với Phật tử và thánh chúng, ngày đêm đón rước tất cả thân duyên thoát ly những chuyện đầu thai vào bụng trâu, dạ ngựa, vô biên đắng cay của kiếp phù sanh.

Chư Phật tử ơi! Cả sáu đạo hữu tình còn đang chìm đắm, chúng ta may mắn đã biết trỗi dậy thì phải vui mừng mà lo bổn phận trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài.

Kính chúc vạn an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *