Ngày 9-11 Bính Dần

Thân gởi Viên Thông !

BG yếu không những vì trách nhiệm quá khả năng. Tuổi non mà làm việc của người lớn thì dĩ nhiên là phải quỵ. Nhưng đây là một cái quỵ vinh quang. Người lãnh đạo dĩ nhiên là phải lãnh gánh nghiệp cho cả chúng. Người này có quỵ thì oan gia ma oán mới phá được chúng. Mà hiện tại, ta hãy nhìn đạo Phật quanh chúng ta, xem cái sức nghiệp này nặng hay nhẹ. Ngay từ hôm trao trách nhiệm cho BG. Thầy đã nói đi nói lại là BG không nổi. Nhưng vì hoàn cảnh không còn cách nào hơn nên Thầy đành để BG ghé vai. Nhưng không dè phước đức lực và diệu nguyện lực đã giúp BG thành công. Và Thiên Long bát bộ đã tiếp TG vào ngay lúc BG kiệt sức, để BG an tâm mà dưỡng thần, vì chính cái tinh thần trách nhiệm nó đè nặng, cho nên Bồ-tát phải có mười quán như huyễn ở Lăng Nghiêm Viên Anh về đoạn kết của thiền na. (10 thâm thí dụ như huyễn ở phần Thư Gởi Chung, trang 257.)

: Cũng như tất cả các việc khác, Thầy để toàn quyền chúng Viên Thông xét xử, vì Thầy đã cặn kẽ dặn dò TĐ rồi, nói xẵng có, ngọt có, khuyên có, trách có. Thầy đối với TĐ thế là đầy đủ bổn phận rồi. Nay tùy ở TĐ nếu muốn ở chùa thì phải như tất cả chị em. Nếu không muốn ở chùa nữa thì tùy ý.

Cám ơn TG đã vì Thầy mà trên nhẫn dưới hòa. Nhưng chắc con vẫn nhớ Thầy bao giờ cũng khuyên chị em, chỉ có nhẫn của Tứ Niệm Xứ, nhẫn của Bát Nhã mới hy vọng thành công.

: Thầy đã nhận được bức thư của con gởi kèm trong phong thư của bác T. Thầy biết là con dại lắm, chỉ có lớn không có khôn. Vả lại gia đình con như có một bức màn u mê ám chướng úp chụp trên mỗi người, bắt đầu từ ba con. Sao con không trông chị CG mà sợ hãi sự lạc đường một khi xa rời chúng. Quanh con biết bao nhiêu Tăng Ni lang thang không nơi ăn chốn ở, ngày nay con được yên thân, nên cảm ơn trời Phật, tạ ơn đại chúng. Y theo pháp Phật mà tu hành thì con tự cứu được thân mình. Nếu con không nghe lời Thầy mà cứ tìm cách xa chúng, thì Thầy cũng đành xót xa mà chẳng thể cứu vớt.

CT: Đã rất phải khi biết lo lắng sự sát sanh. Thầy yêu cầu toàn chúng nên nghiên cứu kỹ việc này. Chỉ vì đồng áng mà sát sanh, đồng áng có đem lợi bao nhiêu cho đại chúng cũng không nên hủy phá giới số một của Phật. Chị em cố gắng xây dựng ngôi Tam bảo trên sự độc ác thì quả tình là mỉa mai. Thầy cũng biết việc này các con đã rất khổ tâm, chúng ta phải sám hối nhiều thêm nữa để cầu chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền cứu vớt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *