Ngày bố tát không trăng

Ngày bố tát không trăng tháng 4 Đinh Mão (1987)

Thân gởi VL!

Thầy bảo: HQ ở lại kết hạ.

HQ đáp: Con phải về ngay vì bà Nguyện đau. Thầy biết rằng bà Nguyện đối với con tình như biển, ân như núi. Nhưng mẹ con đối với con chắc cũng như vậy. Thế thì con cũng phải lo đền đáp. Mà đã đi tu chỉ có thể đền đáp bằng tinh thần. Dịp này nếu bỏ qua, chắc chẳng còn duyên nào để con được gần mẹ, giúp cho mẹ chút đạo vị để trở về pháp thân kiếp này và kiếp khác. Con thưa với bà: “Thầy ra lệnh bà phải kết ba tháng hậu an cư ở tịnh thất CT”. Gạo Thầy đã gởi ở bên đó cả trăm ký. Tiền quỹ cô CT giữ có 6000$ Thầy cho cả bên ấy. Vậy mẹ phải ở lại ba tháng. Con nói thật để bà hiểu rằng: Con chỉ còn sức khỏe một thời gian rất ngắn, bà chỉ còn một mạng sống không dài. Anh và em con, vì hoàn cảnh, đã chẳng thể giúp mẹ cất bước lên đường về cõi Phật. Vậy làm sao con lại được phép lơ là.

Thầy mong rằng ba tháng hạ này bát ngát nở hoa công đức.

Thầy Linh Quang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *