Nghèo khổ

Nghèo khổ hay oán trách ngang trái, kết duyên xấu. Bồ-tát biết thế, tha thứ khoan dung, bình đẳng bố thí, không quản oán thân, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác, một lòng từ bi hỷ xả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *