Niệm Phật

Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Niệm cho đến ngủ thiếp đi, càng tốt. Vì danh hiệu Phật trọn giấc ngủ, vẫn ở tâm. Có định thần, bạn mới thấy mình đã hướng ngoại cả ngày, cột tâm vào đủ thứ bất nhiêu ích sự. Một khi đã bị chúng xoay chuyển thì đáng sợ lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *