Nương cha mẹ

Nương cha mẹ, an ổn thay!
Tu đạo Thánh, hạnh phúc thay!
Lìa xấu ác, hay lắm thay!
Chăm làm lành, thật là vui!

Leave a Reply

Your email address will not be published.