Ơn nghĩa Thầy

Ơn giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng
Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp khó đáp đền
Trăng Bát Nhã chiếu tan mây ngũ ấm
Hoa từ bi tươi nở chứng vô sanh
Mãi mãi trong con Phú An vùng đất Thánh
Mãi mãi trong con nặng nghĩa ơn Thầy.

Chúng Viên Thông chúc Tết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *