Ngày 1-8 âl 1986

Thân gởi Sư Cô GV! Theo như các phúc trình thì Viên Thông, Thái Bình đều an. Duy chỉ có Liên Hoa là lủng củng. Nhưng theo tôi hiểu biết trong cõi đời bèo hợp mây tan này thì chỗ…

Phật Pháp Cứu Thế

Hiện tại ngày nay văn minh khoa học phát đạt rực rỡ huy hoàng, liệu có hy vọng dứt trừ hết thống khổ cho thế gian không? Văn minh chế tạo nhiều máy móc để phụng sự sáu căn của…