Pháp Ngữ – Bài 4

Có giới luật chùa mới an, có giới luật ngôi Tăng bảo nơi thế gian mới vững. Cổ đức nói: “Nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà tan”. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật của nhà, cho đến trường hợp nào đều có luật của trường hợp ấy. Luật pháp thế gian giúp con người an sống một đời. Giới luật xuất thế giải thoát luân hồi sanh tử. Đạo thánh hiền khó huân ướp, nghiệp chướng vô minh nặng nề. Không giới luật kiềm thúc, ba nghiệp buông lung tạo tội, thân tuy ở chùa mà sự đọa lạc rõ ràng, vì vậy môn học rất thiết yếu này, xuất gia chúng ta không thể lơ là. Thân thể nhờ ăn cơm, uống nước, hít thở… mà sống. Tuệ mạng nhờ nghiêm trì giới luật mới bảo tồn.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Không nghiêm trì giới luật, dù thiền định trí tuệ hiện tiền cũng quyết lạc ma đạo”. Cho nên hôm nay toàn chúng vâng lời Phật dạy, lấy Luật Nghi làm đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *