Pháp Ngữ – Bài 5

Dĩ nhiên muốn là Phật tử thì phải học Phật pháp. Nhưng chúng ta phải nhớ là vàng thường lẫn quặng, nên trong thất giác chi, cành lá đầu tiên của cây Bồ-đề là trí tuệ trạch pháp. Ngay từ bước đầu tất cả nguy cơ đã xuất hiện, nếu chúng ta học lầm hay không biết cách học.

1- Nắm vững những tri kiến Thánh Hiền trình bày trong kinh sách đã là một khó khăn cho bộ óc phàm phu chúng ta. Nhưng đó mới là Văn tuệ. Nếu không bước thêm thì chúng ta chỉ thành những con mọt sách, huyênh hoang nói đạo nói huyền. Việc học này trở thành tổn thất nguy hại. Kinh thường dụ là ăn bánh vẽ, đếm bạc cho người, mải xem ngón tay quên mặt trăng v.v…

2- Cố gắng cần thiết là luyện tập khả năng rời văn tự, thấy kinh ở ngay thân tâm và cảnh của mình. Đây là Tư tuệ.

3- Tu tuệ tức là thực hành, nếp sống đúng chánh pháp.

Dĩ nhiên muốn là Phật tử thì phải học Phật pháp. Nhưng chúng ta phải nhớ là vàng thường lẫn quặng, nên trong thất giác chi, cành lá đầu tiên của cây Bồ-đề là trí tuệ trạch pháp. Ngay từ bước đầu tất cả nguy cơ đã xuất hiện, nếu chúng ta học lầm hay không biết cách học.

1- Nắm vững những tri kiến Thánh Hiền trình bày trong kinh sách đã là một khó khăn cho bộ óc phàm phu chúng ta. Nhưng đó mới là Văn tuệ. Nếu không bước thêm thì chúng ta chỉ thành những con mọt sách, huyênh hoang nói đạo nói huyền. Việc học này trở thành tổn thất nguy hại. Kinh thường dụ là ăn bánh vẽ, đếm bạc cho người, mải xem ngón tay quên mặt trăng v.v…

2- Cố gắng cần thiết là luyện tập khả năng rời văn tự, thấy kinh ở ngay thân tâm và cảnh của mình. Đây là Tư tuệ.

3- Tu tuệ tức là thực hành, nếp sống đúng chánh pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *