Pháp Ngữ – Bài 6

Gánh vác chánh giáo có 2 việc: 

  1. Tự thân giới phẩm oai nghi xứng đáng bậc pháp khí.
  2. Xả thân làm việc Phật pháp mong lợi cho muôn loài. Thánh trước Hiền sau, các ngài đều có phần trong Phật quả. Các ngài đã trượng phu, chúng ta cũng cố gắng trượng phu. Trông mong đại chúng phát chí quyết liệt, mở rộng lòng dạ theo gót Tổ sư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *