Phật nói Kinh Vu Lan Bồn

Ngài Mục Kiền liên chứng A La Hán đủ 6 thần thông. Việc đầu tiên là công dưỡng dục thâm ân mong trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Bèn dùng tuệ nhãn nhìn khắp trên trời dưới đất xem mẹ nay sanh về đâu. Thấy vong mẫu hiện làm ngã quỷ, thân hình tiều tuỵ Ngài vội đem cơm đến. Mẹ đói khát đã lâu. Lòng chỉ sợ chúng ma cướp giật. Cơm vừa tới miệng liền hoá than hồng.

Ngài Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Tự biết bất lực đành về cầu Phật. Mẹ ông gốc tội rất sâu. Mười phương trời, phước đức rất lớn cũng không phương tế cấp. Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng tự tứ ngày rằm tháng 7. Cúng dường ngày ấy thì cha mẹ 7 đời siêu thăng, cha mẹ hiện tiền tiêu tai trường thọ. Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi. Cảnh thanh nhàn hưởng thọ từ nay.

Phật dạy Tăng chúng, hôm ấy thọ thực phải chúc nguyện cho cha mẹ bảy đời thí chủ âm siêu dương thái. Phật tử tại gia xuất gia lớn nhỏ sang hèn đều phải y pháp mà đền ơn cha mẹ cùng thất thế tình thâm. Pháp cứu tế chí thành vâng phụng mới thật là Thích Tử thiền môn.

Kinh Báo Ân: Muốn đền ơn cha mẹ cần ấn tống kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân – Vì cha mẹ chuyên cần đọc tụng Phật Kinh, sám hối, làm chay, cúng dường Tam Bảo, trường chay giữ giới, bá thí làm phước. Những kẻ bất hiếu sống bị quỷ thần quở trách, chết đoạ về cảnh giới bất an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *