Phật pháp tức là cuộc sống

Phật pháp tức là cuộc sống. Cuộc sống tức là Phật pháp. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ thầy tổ la rầy đến thế nào, đều phải khiêm tốn đón nhận, tu sửa tâm tánh. Như vậy mới có khả năng đảm đang việc lớn mai sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *